woensdag 26 juni 2013

Willem Poortier Winkelier

Vandaag begint u eens in omgekeerde volgorde: met Hans Montanus, meestal wanneer alle bronnen geraadpleegd zijn: de eigen gegevens; kranten; diverse data-banken, komt als finishing-touch het werk van Hans aan bod. Vandaag dus niet. Zijn gegevens worden als eerste onder uw aandacht gebracht. Rest alleen nog de verzameling knipsels bij te voegen.
De winkel van Willem Portier in de Piet Heinstraat in Noordwijk aan Zee.
Op 17 juni 1945  vieren hij en zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen het dertig jarige huwelijksfeest. Dochter Neeltje wordt in 1920 geboren en wordt muziekcomponiste kunt u lezen in de opgave van Hans Montanus.

 Ook Nelly P. Polder  kan zich na haar huwelijk met F.J. Poortier, Nelly Poortier noemen, misschien is er familie relatie tussen beide Nelly's te ontdekken!

zondag 16 juni 2013

Twee Zwemmers Verdronken

Op 5 augustus 1931 komen bij een jammerlijk ongeval twee zwemmers om het leven ter hoogte van het Radiostation Noordwijk aan de Langevelderslag. Het zijn de heer Willem Jan Frederik Ferdinand Lintz (23-04-1889) en Liesje Neuhaus (15 jaar), beiden uit Amsterdam. Beiden waren gelogeerd in "De Ark" en lid van Amstels Gymnastiekvereeniging.
 

De Revue der Sporten, 17-08-1931
17 AUGUSTUS 1931 Bij het trieste verscheiden van W.J.F. F. Lintz Verantwoordelijkheid bij het leiden van uitstapjes door S. STAAL Zelfs in de prettigste dagen van ons bestaan roept het noodlot ons bijwijlen wreed tot de werkelijkheid terug. Midden in onze vacantie bracht de krant uit Holland ons de rampspoedige tijding van het ontzettende ongeluk bij Noordwijkerhout, waarbij de heer W.J.F.F. Lintz, bij zijn pogingen om achtereenvolgens drie meisjes te redden, die door een verraderlijke strooming in zee dreigden te verdrinken, met het laatste meisje ver in de zee werd meegesleurd, waar beiden den dood in de golven vonden. Als een mokerslag die met fatale kracht werd toegebracht, trof ons dit bericht. Lintz, de energieke voorzitter van Amstel's Gymnastiek Ver., was niet meer. De vlotte, schrandere vriend, de rake opmerker, de criticus met den breeden blik, was van ons weggerukt. Van zijn vrouw — die in radeloozen angst het noodlot had zien voltrekken — van zijn vereeniging, waarvoor hij als het ware dag en nacht op de bres stond, uit de turnbeweging, die hij diende met heel de overtuiging van zijn krachtige persoonlijkheid. Het eigen leven niet tellend, had hij het onverschrokken in de waagschaal gesteld om dat van anderen te redden, toen zij dreigden af te drijven. Tweemaal bracht hij een meisje in veiliger water, de derde maal werd hij het slachtoffer van zijn heldenmoed, tezamen met Liesje Neuhaus, een meisjes-adspirant van Amstels G.V., die hij eveneens in veiligheid had willen brengen. Voor zulk een daad, past naast de droefenis om het verscheiden, naast de verslagenheid om de tragiek van het geval, slechts diepe eerbied. Lintz's; nagedachtenis blijve hoog in eere.... Dit ongeluk brengt het vraagstuk van jeugdleiding weer eens sterk onder de aandacht. De meeste onzer sportclubs hebben jeugd-afdeelingen. Uit deze afd. worden de beste vereenigingsleden gerecruteerd en de clubs die aan deze afd. groote aandacht wijden volgen een verstandige tactiek. Zelfs zijn in de meeste ver. speciale commissies belast met het organiseeren van verschillende zaken, waardoor de belangstelling van de adspiranten — zooals de leden der jeugdgroepen doorgaans genoemd worden — voor de vereeniging en voor den tak van sport dien zij beoefenen, wordt opgewekt. Van deze commissies wordt4veel tact en inzicht vereischt, maar geduld en toewijding bovendien. De adspiranten hebben, zooals dat in de wandeling genoemd wordt, den lastigen leeftijd bereikt. Zij zijn te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. De genoegens der schooljeugd achten zij beneden hun waardigheid. Zij willen graag net doen als de oudere leden der vereeniging. Zij wenschen niet meer als kind behandeld te worden. Ziehier een vraagstuk, waarvoor de leiders, die met de behartiging der adspiranten-afd. belast zijn, geplaatst worden, van groot gewicht en van zeer verstrekkenden aard. Het organiseeren van uitstapjes in vereenigingsverband wordt wel het meest aangewend om de adspiranten afleiding te bezorgen en het saamhoorigheidsgevoel te versterken. De praktijk heeft geleerd, dat dergelijke tochten een invloed ten goede uitoefenen op den geest van kameraadschap en de toewijding waarmee de adspiranten zich aan de vereenigingszaken wijden. Het was dus niet te verwonderen dat weldra door verschillende leiders tochten van langeren duur werden georganiseerd en vooral in de laatste jaren werd de animo hiervoor, zoowel bij adspiranten als leiders, steeds grooter. Welke groote verantwoordelijkheden de leiders van dergelijke uitstapjes op zich laden, toont het geval met noodlottigen afloop, dat hierboven gememoreerd werd, maar al te duidelijk aan. De heer Lintz, tezamen met nog eenige leiders zijner vereeniging, kampeerde met een groep meisjes-adspiranten aan het strand nabij Noordwijkerhout. Tijdens het zwemmen in een zeer kalme zee gebeurde het tragische ongeval, dat rouw bracht in een aantal gezinnen, dat de turnbeweging een gevoelig verlies deed lijden. Jarenlang is schr. dezes voorzitter geweest van de adspiranten-commissie van een onzer grootste turnverenigingen. Tientallen uitstapjes heeft hij georganiseerd en geleid, zoodat hier dus wel uit eigen ervaring gesproken kan worden, vooral wat de moeilijkheden betreft. Daarom zij hier nog eens nadrukkelijk gewezen op de groote verantwoordelijkheid die iedere jeugdleider op zich laadt, wanneer hij met de adspiranten zijner vereeniging er op uittrekt. In het bijzonder zij er hier nog eens op gewezen, welke gevaren zich voordoen bij het zwemmen, vooral in zee. Het zij verre van ons, om hier ook maar een enkel verwijt te doen hooren aan het adres van de leiders van Amstels G.V. Wij weten, dat zij allen heldhaftige pogingen hebben gedaan om de ramp tot den kleinst mogelijken omvang te beperken en wij brengen hun hiervoor onze warme bewondering. Doch wij wenschen dit ongeluk toch aan te grijpen om anderen te wijzen op de groote moeilijkheden waarmee zij te kampen kunnen krijgen en hun met klem aan te raden alle mogelijke voorzorgen te nemen om tragische gebeurtenissen als te Noordwijkerhout, te voorkomen. Neemt op uw uitstapjes — wanneer ge zwemmen wilt met uw jeugdige clubgenooten — leden van de Reddingsbrigade mee. Zij stellen zich gaarne en geheel belangloos beschikbaar om tijdens het zwemmen voor volledige veiligheid zorg te dragen. En wanneer ge dat niet wenscht, gaat dan niet zwemmen; het plezier behoeft er niet minder groot om te zijn. Maakt uw verantwoordelijkheid niet onnoodig, grooter. Het trieste gevalLintz is er, om U op de fatale gevolgen te wijzen.

woensdag 5 juni 2013

Feest voor Burgemeester Pické


"Dat Zij Leven", is de wens die de ingezondenbrief schrijver richt aan het echtpaar C.L.C.W. Pické en G.L.M. Jongkindt Coninck bij gelegenheid van hun zilveren huwelijksjubileum.  Cornelius Pické is op dat moment Burgemeester van de fraaie badplaats - ja wordt zelfs als stichter van de Badplaats beschouwd. Hij wordt in de plaats geëerd met een heus monument! Hulde!
 

 Regionaal Archief Leiden


dinsdag 4 juni 2013

Baerends en De Ploeg


Johan Cornelis Lambertus Baerends wordt in 1916 in Noordwijk geboren, zijn ouders Lambertus Johannes Baerends en Maria Adriana Tittel verblijven tijdelijk in  villa "De Ploeg" in Noordwijk aan Zee. Wie illustreert dit verhaal met een foto van 'De Ploeg'?