zondag 25 juli 2010

HandmerkenVan voetenwerk naar handmerk. Van de Vierdaagse wandeling naar het zetten van een handtekening op papier, het is maar een simpele stap. Het handmerk werd gebruikt inplaats van de nu gebruikelijk zijnde handtekening en diende ter ondertekening van contracten en overeenkomsten voor mensen die de schrijfkunst niet machtig waren. Mooi ding, -eigenlijk- jammer dat het gebruik ervan verloren is gegaan. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze Noordwijkse handmerken verdiept u zich nog even hier ! veel plezier!
Na het bekijken van het oude handschrift, komt voor u hier de vertaling:

Accoord yussen Burgemeester en de gemeente stuurlieden te Noordwijk aan Zee, betreffende de heffing van penningen van ieder koopmanschap, dato 18 Febr, 1616

Op huijdenden achtiensten febriwarijns anno 1616 soo hebbe wij Maerten gerbrantsz, burgemeester, ende de gemeene stierluijden tot noortwijck op Zee, geacordeert ende over een gecome, op het versoeck van de kerckmeesters ende vierboet meesters, op de condijtie hier naer volgende, te weeten dat ijder Coopmanschap importeerende tien stuvers brabants sal betaelen twee penninge, ende wat onder de tien is sal niet gehouden sijn iets te betalen, ende voort wat Comanschap inporteert twee gulden van twintich der voorsz. Stuvers stuck, sal gehouden zijn te betaelen vier der voorz. Penningen, aldus gedeaen ende besloten ten jare ende daghe voorn. Alles sonder arch ofte list, in kenisse der waerheijt soo hebbe wij burgemeester ende stierluijde voorsz. Dit ondergeteijkent met onse gewoonlijck hantmerk.

Pouwels aerijaenzoon
Cornelis Aeriensen
Baerthout florisz
amerik Iansse
Arije willemse Ionghals
pieter arentse
Cornelis willem Ionghals
Ian arentse
Willem Iansse vermij
Ian teunisse
Dirck Iansse
volkert maertense
Cornelis Dirckse
Iacobp Iansse
Ieroen wouters
cornelis claesse waechooft
Huijch Dirksz
Iacobp wouters
Pieter cornelisse Hennevanger
Leendert Claesse
Maerten pouwelsz
Maerte Iacobps
Pieter Damments
Cornelis Heyne

Geen opmerkingen: